WARSAW SKY FESTIVAL #1

ENG ver below
WARSAW SKY FESTIVAL by #wpadnijpolatac
Powerd by: Skydive Warszawa, Flyspot, Deem, LARSEN & BRUSGAARD, Red Bull
Po raz pierwszy w Polsce mamy zaszczyt zaprosić Was na 5-dniowe boogie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych skydivingiem, niezależnie od preferowanego stylu latania.
Do wyboru macie: 2 terminy, dowolne style latnia (tracking / Angleflying / HeadUp / HeadDown / Sequentials / Sitfly / Belly flying / Wingsuit) oraz 11 LO.
A ponadto dysponujemy 2 samolotami – więc zapewniamy możliwość tworzenia formacji z 2 samolotów!
Mało? Challenge accepted! Dodatkowo w cenie eventu każdy będzie miał możliwość skoku z kolejnych statków powietrznych: do wyboru macie szybowiec lub śmigłowiec albo …… lądowanie na plaży nad jeziorem Zegrzyńskim.
Chcecie więcej? Dla nas to żaden problem: codziennie po skokach zapraszamy was na wspólną kolacja pod czas której będziemy mieli okazję obejrzeć wszystkie epickie momenty z całego dnia.
KIEDY?
2 terminy eventu – tak aby każdy mógł wybrać coś dla siebie:
#1: 11.-15.07.2022
#2: 08.-12.08.2022
LO:
Belly fromation:
• Witold Kielerz 11-15.07.2022
• Tomasz Ignaczuk 08-12.08.2022
Small belly formation:
• Katarzyna Sztokfisz
Tracking / Angleflying:
• Magdalena Olszewska,
• Bartosz Poraniewski
• Sebastian Garcia
• Michał Sieńczuk
Free fly:
• Sarah Saatchian
• Christian Kaufmann 08-12.08.2022
Wingsuit:
• Daniel Ossio
• Dorota Kankowska
LOKALIZACJA:
Skydive Warszawa to strefa położona w centralnej części Polski na północny wschód od Warszawy. Największymi atutami strefy nie wątpliwie są dwa samoloty (Cessna 208 Caravan long & Cessna 208 Caravan short) które będą na naszej dyspozycji przez cały event. Duże lądowisko otoczone z 3 stron polami zapewnia komfort lądowań. Posiadamy 3 układalnie wyposażone w TV na których na bieżąco można monitorować czas do kolejnego skoku. Wydzielony briefing room umożliwia wygodne przeprowadzenie debrifingu po skoku. Ponad to jako jedyna strefa w Polsce jesteśmy posiadaczami szybowca Bocian, z którego będziemy mogli także wykonywać skoki.
W odległości 1 godziny samochodem znajduje się najlepszy tunel aerdynamiczny w Europie – Flyspot Warszawa. Istnieje więc możliwość połączenia treningów indoor & outdoor skydiving (do indywidualnych ustaleń). W przypadku pogorszenia warunków pogodowych zapewniamy dla uczestników eventu tunelowe warsztaty oraz huckjam.
A PO SKOKACH WARTO OMÓWIĆ EPICKIE MOMENTY DLATEGO TEŻ ZAPEWNIAMY:
• Impreza z DJ-em każdego wieczoru
• Codzienna wspólna kolacja
• Filmy dnia przygotowane przez najlepszych Social Media Ninjas: @Rafał Jonkisz @ Victor Borsuk
WYMAGANIA:
• Licencja ŚK B/ USPA A/ lub odpowiednik
• Umiejętność bezpiecznego rozejścia się od formacji w pozycji track lub delta
• Chęć podniesienia swoich umiejętności
• Nastawienie na dobrą i bezpieczną zabawę
KOSZT UCZESTNICTWA: 5 500pln w tym:
• 25 biletów na skoki spadochronowe z wybranym LO (istnieje możliwość zmiany LO każdego dnia)
• przygotowanie do skoków, omówienie
• bilet na 1 atrakcję do wyboru: skok na plażę, skok z szybowca lub skok ze śmigłowca
• Codzienna kolacja i impreza z DJ’em
• Udział w loteriach i grach
DODATKOWE BILETY
• 5 biletów = 790 zł
• 1 atrakcja = 300 zł
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/WmQ43TVnSKqmFTaEA
Pytania? wpadnijpolatac@gmail.com
WARSAW SKY FESTIVAL by #wpadnijpolatac
Powerd by: Skydive Warsaw, Flyspot, Deem, LARSEN & BRUSGAARD, Red Bull
For the first time in Poland we are excited to welcome you to a 5-day boogie designed for all people interested in skydiving, regardless of their preferred flying style.
You can choose: 2 dates, different flying-stlyles (tracking / angle flying / headup / headdown / sequentials / sitfly / belly flying / Wingsuit) and 11 LO’s.
And what’s more, we have 2 planes available – so we provide the possibility to form big formations from 2 planes!
Not enough for you? Challenge accepted! In addition, included in the price of the event, everyone will have the opportunity to jump from another aircraft: you can choose between a glider or a helicopter ooooooor ……instead of this, just do a landing on the beach at Zegrzyński Lake.
Do you still want more? Not a problem at all: every day after the jumps, we’ll invite you to a dinner, where we can watch all together the epic moments in a video of the day.
WHEN?
We have 2 dates for you – so you can choose what you prefer:
#1: 11.-15.07.2022
#2: 08.-12.08.2022
Load organizers:
FS / belly fromation:
– Witold Kielerz 11-15.07.2022
– Tomasz Ignaczuk 08-12.08.2022
Small FS / Small belly formation:
– Katarzyna Sztokfisz
Tracking / angle flying:
– Magdalena Olszewska,
– Bartosz Poraniewski
– Sebastian Garcia
– Michał Sieńczuk
Free fly:
– Sarah Saatchian
– Christian Kaufmann 08-12.08.2022
Wingsuit:
– Daniel Ossio
– Dorota Kankowska
LOCATION:
Skydive Warsaw is a dropzone located in central Poland, northeast of Warsaw. The biggest assets of our dropzone are undoubtedly two aircraft (Cessna 208 Caravan long & Cessna 208 Caravan short) which will be at our disposal throughout the whole event. Large landing field surrounded on 3 sides, provides comfort of landings. We have 3 packing areas, equipped with monitors, where you can continuously track the time until the next jump. A separate briefing room allows a comfortable debrifing after your jump. In addition, as the only dropzone in Poland, we own a glider (called Bocian), from which we can also jump.
Within 1 hour by car, we have the best wind tunnel in Europe – Flyspot Warsaw. So we also have the possibility to combine your outdoor – jump – training with indoor coaching (to individual arrangements). In case of a bad weather situation, we organize nice workshops and huck jams for our participants.
AFTER THE JUMPS, IT IS WORTH MENTIONING OUR EPIC MOMENTS OF THE DAY – THEREFORE WE PROVIDE:
– Party with DJ every evening
– Daily dinner
– Video of the day prepared by our best Social Media Ninjas: @Rafał Jonkisz @Victor Borsuk
REQUIREMENTS:
– USPA A license/ or equivalent
– Ability to safely break off in a tracking position
– Willingness to improve your skills
– Willingness to have fun in a safe manner
COSTS: 5500 PLN including:
– 25 tickets for skydiving with chosen LO (it is possible to change LO each day)
– jump-preparation, briefing / debriefing
– 1 ticket for 1 attraction of your choice: beach jump, glider jump or helicopter jump
– Daily dinner and party with DJ
– Participation in raffles and games
ADDITIONAL TICKETS
– 5 tickets = 790 PLN
– 1 attraction = 300 PLN
Questions? wpadnijpolatac@gmail.com
TOP