Regulamin konkursu Skydive Warszawa

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na koncie strony Skydive Warszawa pod adresem: https://skydive.waw.pl jest Aeroklub Warszawski. ul. Księżycowa 1. 01-934 Warszawa. NIP: 527-000-82-09.
2. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem konta Skydive Warszawa na Instagramie, przy wykorzystaniu posta.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 9.08.2021 do 17.08.2021 do godziny 18:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy, głosujący i komentujący

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Przystępując do konkursu poprzez skomentowanie posta konkursowego, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie konta Skydive Warszawa na Instagramie (instagram.com/skydive_warszawa).

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować post z ogłoszonym konkursem na stronie instagram.com/skydive_warszawa.
2. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przy wyborze zwycięzców przez jury jest napisanie dlaczego dany uczestnik powinien wygrać w konkursie.
3. Konkurs przebiega następująco:
a) Od dnia 8.08.2021 do 17.08.2021 do godziny 18:00 uczestnicy mogą dodawać Zgłoszenia,
b) 17.08.2021 (godz 20:00) jury spośród Zgłoszeń, wylosuje 1 zwycięzce drogą losowania.
c) W dniu 17.08.2021 (godzina 20:00) na koncie strony SkydiveWarszawa na Instagramie zostaną opublikowane wyniki konkursu.
4. Zgłoszenia, które odbiegają od tematyki konkursu oraz naruszają niniejszy Regulamin, nie będą brane pod uwagę w Konkursie i nie zostaną dopuszczone do walki o zwycięstwo.
5. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą e-maila, wysyłając wiadomość na adres podany przez laureata.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 2 vouchery na skok w tandemie w dniach 21 lub 22.08.2021 r.
2. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy (wytypowanemu w drodze analizy zgłoszeń jury).
3. W skład Jury będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora, które będzie oceniało zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu.
4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną e-mailem oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
6. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w mailu zwrotnym.

§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres mail Organizatora nie później niż do 19.08.2021.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie e-maila z odpowiedzią w tym terminie.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikacji prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

TOP